Prelucrarea datelor cu caracter personal

  Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

         S.C. PAGICOM S.R.L. este proprietarul și administratorul site-ului pagicom.ro ! Dacă nu doriți să ne furnizați informații personale puteți să vizualizați acest site din postura unui vizitator anonim - situație în care nu colectăm niciun fel de date personale. Pentru persoanele care intenționează să stabilească o comunicare sau relații comerciale cu societatea noastră le recomandăm să citească această Politică de Confidențialitate înainte de a furniza orice date cu caracter personal și/sau de a completa orice formular electronic disponibil pe site și să-și exprime acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor personale deoarece noi nu vom comunica și nu vom stabili relații comerciale cu  persoane anonime decât prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul .

 În calitate de operator de date personale,  conform cerințelor Legii nr. 677/2001 modificată și completată, ale Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, modificată și completată,  S.C. PAGICOM S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Apreciem încrederea pe care o aveți în noi și ne obligăm să asigurăm protecția necesară și să apărăm confidențialitatea oricăror tipuri de informații personale pe care ni le încredințați. 

  Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și  prelucrăm  aparțin următoarelor categorii de persoane fizice (”persoane vizate”) : client direct, ca persoană fizică, reprezentanții legali sau convenționali precum și delegați ai persoanelor juridice cu care interacționăm atât la nivel informațional cât și la nivel economic, (chiar și după încetarea relațiilor contractuale).

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică (numită "persoană vizată")  identificată sau identificabilă direct sau indirect. În principal datele personale pe care le prelucrăm sunt, datele tale de identificare, tranzacționale, financiare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine atunci când devii clientul sau furnizorul  nostru, spre exemplu, după cum urmează, și nu numai : 

  • Titlu (funcție)
  • Nume și prenume, CNP
  • Compania reprezentată
  • Adresa poștală (strada, cod poștal, oraș, țara), adresa de livrare
  • Număr de telefon
  • Adresa de e-mail
  • numărul dvs. de cont bancar din extrasul nostru de cont

   Scopurile și temeiurile prelucrării

 S.C. PAGICOM S.R.L. colectează și prelucrează datele personale ale persoanelor vizate pentru următoarele scopuri :

- pentru comunicarea directă, sigură dintre Pagicom S.R.L și persoanele vizate.

- pentru încheierea de contracte și desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Pagicom S.R.L, preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzilor plasate direct sau pe site-ul pagicom.ro, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea transportului de produse, etc. În acest caz, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară iar refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și S.C. PAGICOM  S.R.L.;

-  rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate, pentru a răspunde întrebărilor clientului, în vederea livrării produselor, furnizării de informații cu privire la serviciile suplimentare, soluționării reclamațiilor, precum și în orice alt mod permis de lege.

- Identificarea și prevenirea fraudelor

 - pentru îndeplinirea obligațiilor legale care implică S.C. PAGICOM S.R.L. în contextul serviciilor prestate direct sau prin intermediul  site-ului pagicom.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Furnizarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale iar refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C.  PAGICOM S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a vă oferi produsele și/sau serviciile sale.

- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de S.C. PAGICOM S.R.L. 

- în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a siteului pagicom.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite prin acest site.
- orice prelucrare a datelor personale în alte scopuri decât cele menționate va fi efectuată numai cu acordul dumneavoastră exprimat în prealabil.
 

   Transferul și dezvăluirea datelor cu caracter personal

      Datele cu caracter personal furnizate către S.C. PAGICOM S.R.L. nu vor fi transferate în alte state.

     S.C. PAGICOM S.R.L. nu  face transferuri de date personale, către  alte persoane fizice, entitate juridică, publică sau privată, cu exceptia cazului în care rezultă această obligație prin lege, de exemplu : organele fiscale. Parchetul General, Poliție, Instanțele Judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Totuși S.C. PAGICOM S.R.L. are o serie de parteneri cum sunt : companii de curierat, companii furnizoare de servicii IT, contabile, bancare ori juridice, proprii angajați, care prin natura serviciilor  furnizate pot să intre în contact cu baza noastră de date în care se păstrează toate informațiile cu caracter personal. Toți acești parteneri au angajamente de confidențialitate cu societatea noastră care îi obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date .

   Durata prelucrării datelor 

Ca principiu, S.C. PAGICOM S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor sale legitime. Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale sau până la retragerea acordului dumneavoastră și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, (legea contabilității) precum și  dispozițiile privind arhivarea.

   Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?

 În legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi :

- Dreptul la informare : puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
- Dreptul la rectificare : puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
- Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") : puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
Nu se pot efectua modificări ale datelor personale folosite în tranzacțiile comerciale, după finalizarea acestora, deoarece aceste informații  fac parte dintr-un document contabil, conform reglementărilor fiscale.  

- Dreptul la restricționarea prelucrării : puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul de opoziție : dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;
- Dreptul la portabilitatea datelor : puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
- Dreptul de a depune plângere : puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragere a consimțământului : în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavosatră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate : puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către S.C. PAGICOM  S.R.L.:
- prin poștă, la adresa: Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.19, bloc B6, Parter, cod 450103,
- prin e-mail, la adresa : office@pagicom.ro 
- prin fax /telefon, la numărul de telefon : +40 260661024 (apel cu tarif normal în rețeaua TELEKOM).
 

De asemenea, pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați administratorului societatii prin una din caile de mai sus, sau telefonic la 0744698520.

   Dispoziții finale

   Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, ori prin încheierea  unui contract pe suport de hârtie, persoana vizată  declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a PAGICOM S.R.L.  și iși dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în condițiile prevăzute mai sus în acest document .